Privacyverklaring

Privacyverklaring Werken met KLIK B.V.

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Werken Met KLIK (hierna: “wij” of “KLIK”), persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (https://metklik.nl/). 

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze voormalige, actuele alsmede potentiële klanten, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens (i) van u zelf, (ii) van derden (zoals bijvoorbeeld klanten en ketenpartners) of (iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer (eventueel) het bedrijf waar u voor werkt en uw functie;
 • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het om gaat en (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft gegeven. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

KLIK verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van onze relatie met u):

Marketing en acquisitiedoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven en overige marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn. 

Het uitvoeren van een overeenkomst

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door ons verleende diensten.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van onze relatie met u verplicht de wet ons bijvoorbeeld om informatie te verstrekken aan de belastingdienst, openbare registers en toezichthouders. 

Sollicitaties en recruitment

De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert, of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen. 

Gebruik en verbetering van onze website

Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen wij om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. 

Overige verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen. 

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met u of om de overeenkomst met u te kunnen sluiten;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Het delen van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen is omkleed. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

 • overheidsinstanties zoals de belastingdienst;
 • opdrachtgevers en klanten van KLIK;
 • ketenpartners en overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
 • externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden. 

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG, zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wanneer wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring. 

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of de legitieme belangen van KLIK. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) gegeven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.


Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onder andere de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd aan de hand van een tweestapsverificatie en beveiligde verbindingen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via onze contactgegevens.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. 

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het deugdelijk functioneren van onze website en het gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website goed werkt en onthouden voorkeuren. 

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics. Wij gebruiken deze om inzicht te krijgen in uw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Via uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functionaliteiten van onze site niet meer goed werken.

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van La Posta De e-mails die met La Posta worden verzonden kunnen web beacons bevatten. Een web beacon, ook wel internet tag of pixel tag genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Op basis daarvan kunnen wij het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de opmaak en inhoud ervan optimaliseren. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

Anne Hueting

Bestuurder Werken met KLIK B.V.
anne@metklik.nl
0653971377

Versie: 2 december 2021.

Samen de zorg leuker maken?

De jeugdhulp verbeteren doen we samen. Ontdek hoe jij beter wordt in het werken met KLIK

Benieuwd hoe?